opleiding ervaringsdeskundige in de armoede

achtergrond: 

Manuela is in 2017 met Stapje in de wereld op gezinsvakantie getrokken. Zij herstelt van kanker en zit in schuldbemiddeling.

Wij merkten dat ze naast de zorg voor haar zoon een begaan was met het welzijn van de andere mensen. Zo is ze bij ons vrijwilliger geworden. Zij wil vooruit en hoorde van ons dat er de opleiding bestaat van 'ervaringsdeskundige in de armoede'. Zij is mondig en legt heel goed de link tussen de doelgroep en de andere mensen. 

Maar... 

   in juli 2017 meldt men haar dat ze in september niet kan starten.

   in april 2018 meldt men haar na een intake dat ze geschikt bevonden is maar ... in mei krijgt ze het bericht dat de opleiding in Brussel niet kan starten wegen geen budget. Ze mankeren 70.000 €.

Dus vestigt ze haar hoop op Gent 2018. 

Onlangs krijgt ze het bericht dat er 17 mensen maximum kunnen deelnemen en dat zij gekozen hebben voor de mensen die in de buurt wonen. Dus weer niet en er staan veel mensen in de wachtrij. Een 80- tal kandidaten voor 17 plaatsen.... De vzw die deze opleidingen organiseert heeft stappen ondernomen en actie gevoerd in mei 2018 en het resultaat is dat ze wellicht in januari 2020 opnieuw met een module zullen kunnen starten voor 17 personen.


Maar .... er blijven zoveel geschikte mensen op de wachtlijst staan!


en de wet die dit regelt loopt tot eind 2019.... Wat brengt de toekomst?

Welke politici zullen dit behartigen?


Sinds 2003 zijn er 142 afgestudeerden. Deze mensen komen voor 79% uit de langdurige werkloosheid. De gemiddelde afstudeerleeftijd is 41,5 jaar en ze werken bij Pleegzorg, Kind en gezin, in verenigingen, in het OCMW, bij MPI's bij de vakbond en bij de federale overheid.


financieel plaatje: 1.424.000 opbrengst door 280.000 te investeren! 


De kandidaten krijgen leefloon gedurende 1 jaar = 142 x  12.000 € = +1.704.000 €


                        leskosten 4 jaar =                                4 x  70.000 €  =    -280.000 €


                                                                  saldo :     +   1.424.000 € = Return on investment


Dit is het economisch voordeel voor de maatschappij, daarbij is nog niet gerekend het belang voor hun kinderen die uit de cirkel van generatiearmoede geraken én het feit dat dit een duurzaam effect heeft. én deze mensen zullen dan belastingen betalen ipv geld te moeten krijgen.... Wie doet beter?

Je moet blind zijn om het voordeel niet te zien!
wat zegt de wet die helaas spreekt tot 2019...


21 MAART 2003. - Decreet betreffende de armoedebestrijding

Afdeling 3. - [1 Opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting]1
  ----------
  Art. 16.In alle gemeenschaps- en gewestmateries waarmee armen geconfronteerd worden, neemt de Vlaamse regering initiatieven voor de tewerkstelling van [1 opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting]1.
  De Vlaamse regering bepaalt de modaliteiten voor tewerkstelling van [1 opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting]1 in gemeenschaps- en gewestmateries van de armoedebestrijding.


    Art. 17.De Vlaamse regering kan organisaties voor coördinatie en toeleiding tot de opleiding van [1 opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting]1 erkennen en subsidiëren. Zij bepaalt daartoe de nodige regels.
  De coördinatie bestaat in het scheppen van de voorwaarden voor de organisatie van de opleiding, de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen, de sensibilisering voor de opleiding en het bewaken van de kwaliteit ervan.
 Binnen de perken van het begrotingskrediet, wordt het subsidiebedrag geïndexeerd. De Vlaamse Regering bepaalt de manier waarop de indexering toegepast wordt.
 

Afdeling 4. - Projecten.
  Art. 18.

Binnen de beschikbare begrotingskredieten en aanvullend op de reguliere subsidies, zoals bepaald in artikelen [1 10]1, 15 en 17, wendt de Vlaamse regering middelen aan om projecten met een experimenteel, aanvullend en/of vernieuwend karakter te ondersteunen.
  Deze projecten kunnen worden uitgevoerd zowel door de verenigingen waar armen het woord nemen, het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen als door andere actoren.
  De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden voor de toekenning van deze projectsubsidies.


HOOFDSTUK III. - Coördinatie en organisatie.

  Art. 5.[1 De Vlaamse Regering stelt binnen twaalf maanden na haar aantreden een actieplan armoedebestrijding op dat loopt over een periode van vijf jaar. Dit actieplan komt tot stand met participatie van de doelgroepen in partnerschap met het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, en omschrijft de planning van de beleidsmaatregelen op korte en lange termijn, alsook de modaliteiten van evaluatie van het gevoerde beleid.]1
  [1 De Vlaamse Regering deelt het actieplan armoedebestrijding mee aan het Vlaams Parlement.]1
  De Vlaamse regering zal voor de ondersteuning van het [1 armoedebestrijdingsbeleid]1, opdracht geven tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek inzake armoede.
 
  Art. 6.De Vlaamse regering geeft opdracht aan alle [1 entiteiten van de Vlaamse overheid, met bevoegdheden]1 voor een domein waarop het inclusieve [1 armoedebestrijdingsbeleid]1 betrekking kan hebben, om :
  1° [1 het armoedebestrijdingsbeleid binnen hun entiteit voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren;]1
  2° de geëigende initiatieven te nemen om de doelgroepen en het werkveld aan dit beleid te laten participeren.


  Art. 7.Om het [1 armoedebestrijdingsbeleid]1 in alle sectoren te bevorderen, op elkaar af te stemmen, te bewaken en te evalueren wordt een permanent armoedeoverleg opgericht. [1 Dit permanent armoedeoverleg wordt systematisch en structureel georganiseerd met het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen als partner.]1 De Vlaamse regering bepaalt de werking en de wijze van rapporteren.