voor wie

WIE KAN MEE:  we volgen de criteria van Kind en Gezin en de inkomensgrens van 'vakantieparticipatie'.


1.      Beschikbaar maandinkomen: gemiddeld onregelmatig maandinkomen of het beschikbaar inkomen (min schulden) is lager dan het bedrag van het leefloon; leven van werkloosheidsuitkering en/of leefloon. Er wordt onderscheid gemaakt naar het aantal kinderen ten laste, maar er wordt geen rekening gehouden met de kinderbijslag.

Gezin: volwassene €1.115,00 € en per extra gezinslid ouder dan 14 jaar +557,5€. Per extra kind jonger dan 14 jaar +324,5€ min ziekte- kosten


Een attest van verhoogde tegemoetkoming door het ziekenfonds telt eveneens.


2.     Opleiding ouders: lager onderwijs, beroepsonderwijs, buitengewoon onderwijs, niet beëindigd lager secundair onderwijs en/of niet kunnen lezen of schrijven.


3.      Arbeidssituatie ouders: precaire tewerkstelling (bv. tijdelijke contracten), werkloosheid van beide ouders of van de alleenstaande ouder en/of werkzaam in beschutte werkplaats.


4.     Laag stimulatieniveau: laag stimulatieniveau kinderen, niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden met de verzorging van kinderen.


5.     Huisvesting: verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning (bv. schimmels, lekken, verzakkingen,...); te klein en/of te weinig nutsvoorzieningen (bv. bad, cv,...).


6.     Gezondheid: zwakke gezondheid van de gezinsleden, gebrek aan kennis en deelname aan de gezondheidszorg, chronische ziektes en/of handicaps in het gezin. Waar een aangepaste kamer is kunnen mensen met zichtbare gebreken mee op de vakantie. Dit kan zowel als deelnemer als als vrijwiliger.


7. Je hebt recht op een studiebeurs


8. Verbetert je financiële situatie, dan zijn wij heel erg blij voor je. Kijk op FAQ naar je mogelijkheiden.