VISIE SD OD

Stapje in de wereld is een welzijnsschakel die werkt mét het doelpubliek voor het doelpubliek


Tekst herwerkt op de AV  7 mei 2022 en de AV van 18 november 2023

Wij delen de missie en de visie van welzijnsschakels; artikel 24 van de Universele Rechten van de Mens: Je hebt het recht op vrije tijd en vakantie.Onze Missie 

 

De ideeën voor de missie van Stapje werden zorgzaam samengebracht door de leden van de AV tijdens de AV nov. 2023. 

 

Stapje staat voor respect en zorg ten aanzien van haar leden/deelnemers. Stapje zet zich onbaatzuchtig in. Stapje werkt drempels weg opdat mensen met een te klein budget toch een plaats zouden vinden in de maatschappij en ook hun talenten zouden (her)ontdekken en vooral benutten; opdat zij hun leven zelf richting zouden geven. 

STAPJE helpt om sterk in het leven te staan, zelfvertrouwen te ontwikkelen ieder volgens zijn eigen unieke karakter. Stapje verbindt er zich toe binnen zijn activiteiten en vakanties racisme actief tegen te gaan. 

Stapje wil zijn missie waarmaken en dit starten met een deugddoende vakantie. 

 

 

Onze visie 

 

Stapje is een open organisatie; een welkom voor ieder zonder grens. 

Stapje wil vakanties aanbieden en activiteiten, betaalbaar voor kleine budgetten, waarin ieder zijn talenten kan tonen en ontwikkelen, waarin empowering geen loos woord is. 

Stapje wil een warme wereld creëren waarin sociale en culturele activiteiten interactie uitlokken en kinderen en volwassenen mekaar accepteren en waarderen, waarin inclusie vanzelfsprekend is. Strategische doelstellingen  SD) :  Wat willen we bereiken. 
Operationele doelstellingen (OD) :  Hoe pakken we dit aan.


SD 1: Vakantie en activiteiten organiseren voor mensen die dapper rondkomen met een te klein budget.

 OD 1.1 Jaarlijks organiseren we een vakantieaanbod van minstens 2 vakanties met minstens 4 overnachtingen. We bereiken minstens 100 verschillende personen met een armoede vakantiedrempel uit Vlaanderen of Brussel.

 • ouder-kind vakanties
 • vakanties per leeftijdsgroep
 • gezinsvakanties
 • weekend of dag vorming voor vrijwilligers en deelnemers
 • vrijwilligers werkstagevakantie

OD 1.2 Uitbreiding doelgroep met gespecialiseerde vrijwilligers

We bieden kleinere groepen de mogelijkheid om in samenwerking met stapje in de wereld de armoede-drempel naar vakantie te overwinnen. Dit kan enkel in de visie van Stapje in de wereld en conform de voorwaarden voor subsidiëring van Toerisme Vlaanderen.  Bv voor gerechtskinderen, psychisch kwetsbare mensen enz…

OD 1.3 Na drie jaar bereiken we minstens 1/4de nieuwe deelnemers met een armoede vakantiedrempel.   We streven ernaar dit quotum zelfs jaarlijks te bereiken.

OD 1.4 Tijdens de korte schoolvakanties organiseren we activiteiten, voor de doelgroep

 1. Planning: jaarlijks wordt een planning opgesteld en daarover gecommuniceerd via facebook. De activiteiten worden bij naam/thema vermeld.
 2. Ritme: per korte schoolvakantie een activiteit met de kinderen.
 3. 3 Soort: zeer divers: knutselnamiddag, weekend, dorpsspel, Sinterklaasfeest enz….
 4. Duur: soms een namiddag, soms een daguitstap bv naar zee, soms een weekend.
 5. Overleg: de begeleiders van de gezinsgroep komen op hun eigen tempo samen om te plannen en begin juli om te evalueren. 

SD 2 Zelfredzaamheid verhogen

OD 2.1. Zorgen voor goede fietsen voor de deelnemers:

Zorgen dat elke deelnemer aan de fietsvakantie met een eigen goede fiets huiswaarts kan.

OD 2.2 IT toegang verbeteren om de digitale kloof te dichten

Via social-ware kunnen programma’s op pc van actieve medewerkers vrij goedkoop geïnstalleerd worden

OD 2.3 Netwerk van de doelgroep versterken en verbreden

 1. Vervoer van lokale mensen zoeken om de vakantiegasten naar de startplaats van de vakantie te brengen en terug.
 2. Aanmoedigen van mensen uit de doelgroep om deel te nemen als vrijwilliger voor het organiseren van de activiteiten
 3. Op de vakantie een postkaartje of brief met postzegel geven die zij versturen naar iemand uit hun netwerk

OD 2.4 Faciliteiten aan de doelgroep kenbaar maken

Vaak zijn er faciliteiten/voordelen waar men beroep kan op doen maar die niet gekend zijn door de doelgroep zoals korting individuele uitstap op vakantie via Rap op stap, korting vormingscursussen via Iedereen verdient vakantie, lessen Nederlands, Uitpas, vakantieparticipatie, gezinsbond, sociale woningbouw en huursubsidie, korting openbaar vervoer, enz.

OD 2.5 Dromen die we tijdens de vakanties capteren mee helpen realiseren. Vb. ik wil muziek-, sport - of computerles volgen. Zo krijgt de doelgroep echt de kans om mee te doen met de anderen en zich te vormen.


 SD 3 Nederlands stimuleren

OD 3.1 Speels het Nederlands aanbrengen

 1. Door op de onderleggers (Placemats) taallesjes in een leuk decor te steken.
 2. Tijdens de vakanties is er geen TV of video en ook niet tijdens de vergaderingen en spelnamiddagen. Kortom tijdens alle activiteiten wordt het spreken van het Nederlands spontaan ingeoefend.

OD 3.2 Nederlands netwerk verbreden

 1. Ouders én kinderen willen graag Nederlands leren. Door de vakanties spreken de kinderen zeker een week Nederlands én de ouders leggen contacten met Nederlandstalige mensen.
 2. Zeker één vakantie in de laatste weken van augustus doen, zodat de kinderen weer gewoon zijn Nederlands te horen.

 

 SD 4: Een samenhangend communicatiebeleid uitbouwen

 OD 4.1 De website en de facebook pagina als extern communicatiemiddel

 1. De facebookpagina is er voor de contacten met de eigen deelnemers
 2. De vrijwilligersgroep facebook van Stapje Herent is er voor alle vrijwilligers
 3. De website vraagt een regelmatige update
 4. Op de website vind je de statuten van de vzw, data, visie en missie, formulieren en andere documenten
 5. De facebook pagina van Stapje in de wereld is een open communicatiemiddel.
 6. In gemeentelijke bestaande krantjes tijdig communiceren over de activiteiten.

OD 4.2 De doelgroep en de vrijwilligers nemen deel aan het beleid

 1. We houden de bestuurs- en algemene vergaderingen, zo open mogelijk.
 2. We organiseren jaarlijks vorming voor deelnemers en vrijwilliger over thema’s die zij zelf naar voren brengen of ermee akkoord gaan.
 3. We nodigen deelnemers en vrijwilligers, al of geen deel van de doelgroep uit om infomomenten en adviesmomenten bij te wonen bv van Welzijnsschakels of Toerisme Vlaanderen

 

 SD 5: Het vrijwilligersbeleid uitbouwen met een gerichte werving, het voorzien van een vrijwilligerswerk op maat

 OD 5.1 Vrijwilligers uit de doelgroep

Nieuwe vrijwilligers uit de groep worden zoveel mogelijk uit de groep van deelnemers aan vakanties gerekruteerd en gecoacht. De kinderen die 15+ worden in onze gezinnen nodigen we uit om een monitorencursus te volgen en om daarna als monitor mee te gaan op de vakantie.

OD 5.2 De instrumenten en procedures voor een coherent vrijwilligersbeleid zijn intake, outtake en ontmoetingsmomenten

Volgende instrumenten en procedures voor een vrijwilligersbeleid worden gehanteerd:

 1. intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers aan de hand van een uitgewerkte format.
 2. coaching monitoren en na de vakantie evaluatie.
 3. een format voor een uitstapgesprek voor vrijwilligers die hun engagement beëindigen moet opgemaakt worden
 4. terugkommoment voor vrijwilligers en deelnemers aan de vakanties, voor zover mogelijk.
 5. aanmoedigen mee activiteiten te organiseren in de buurt en tijdens de vakanties

 

SD 6: We werken aan vorming

OD 6.1 Jaarlijks wordt vorming ingericht

Uitnodiging: vrijwilligers worden via de website en facebook geïnformeerd over de vorming van het komende jaar.

Het is de bedoeling om de vorming te evalueren door de deelnemers.

OD 6.2 We moedigen jongeren aan en leiden ze naar animatorcursussen

We leiden jonge vrijwilligers toe naar een animator en hoofdanimator cursus. Stapje helpt hen via vakantie-participatie aan goedkope plaatsen, schiet zo nodig het geld voor en zoekt uit bij de stad of er nog een bijdrage komt en zo nodig komt Stapje tussen in de kost. Stagiairs kunnen op kamp mee. We schrijven ons elk jaar opnieuw in als een erkende stageplaats bij Cultuur Kadervorming.


SD 7: Het versterken van het netwerk, nuttig voor rekrutering, doorverwijzing en samenwerking.

 OD 7.1 We doen een beroep op partners en inschrijforganisaties waaruit deelnemers/vrijwilligers geworven worden

We proberen deze inschrijforganisaties te motiveren om mee te werken met lokale vrijwilligers die de zorg geven voorafgaand en na de vakantie: helpen met het samenstellen van de bagage, vervoer tot aan de opstapplaats en terug naar huis.

OD 7.2 Een structurele samenwerking wordt verder uitgebouwd

 1. Er wordt ad hoc en eventueel via PC een infosessie georganiseerd voor inschrijforganisaties.
 2. Er vindt minimaal 1 keer per 2 jaar een overleg plaats met een subsidiërende instantie.

OD 7.3 Specifieke bijeenkomsten met doelgroep en ontbijtorganisatie van laagdrempelige organisaties vb LDC en buurtwerkingen zijn belangrijke ontmoetingsmomenten met nieuwe mensen uit de doelgroep.

OD 7.4 Deelname aan overlegstructuren

We nemen deel aan relevante overlegstructuren.
Contact met het lerend netwerk wordt onderhouden door deelname aan externe vormingsmomenten en studiedagen. 

 

SD 8: De taken en verantwoordelijkheden binnen de dagelijkse werking, en het werken met mensen en middelen, financiën en infrastructuur blijvend proberen te verbeteren en continuïteit verzekeren

 OD 8.1 De IT van de organisatie wordt verbeterd en geactualiseerd.

Via social-ware kunnen programma’s op pc van actieve medewerkers vrij goedkoop geïnstalleerd worden.

OD 8.2 het materiaal

 1. Het materiaal wordt in het Schrijn en de Scheutsite bewaard en behartigd door vrijwilligers.
 2. Een maand voor een vakantie start wordt het nodige materiaal klaargezet voor die vakantie.
 3. De inventaris van de voorraad wordt na de zomervakanties herwerkt.

OD 8.3 ontvangsten en reserveopbouw

We streven ernaar om een redelijke reserve op te bouwen tot anderhalve keer de kost van een werkjaar. Zo hebben we voldoende geld om veilig het volgende jaarwerking te plannen en te realiseren en kunnen we onverwachte kosten dragen.

OD 8.4 tabel met beslissingen

In die beslissingstabel staan alle genomen beslissingen vb wie heeft recht op vrijwilligersvergoeding, hoe worden verplaatsingskosten geregeld enz... Om continuïteit te verzekeren bij het wisselen van bestuur of vrijwilligers is er een permanente bijwerking van de beslissingstabel na elke vergadering.

OD 8.5 Vademecum

Er is een vademecum dat regelmatig bijgewerkt wordt waarin de werkwijze binnen de organisatie beschreven is, bv. hoe organiseer je een moeder-kind vakantie.

 

SD 9: Een beleid van fundraising verder uitbouwen

OD 9.1 Goede contacten met banken en serviceclubs zijn belangrijk. Om de drie jaar kan een steunaanvraag vernieuwd worden. Dat volgen we op.

OD 9.2 Welzijnsschakels blijft een bevoorrechte partner.

OD 9.3 Andere bronnenlijsten houden we goed bij

 

SD 10: Een personeelsbeleid

OD1 Indien we sponsoring krijgen voor personeel kan een aanwerving gebeuren. De opzeg moet tijdig gebeuren.

OD 2 Voor de deelname van een betaald personeelslid aan door ‘stapje in de wereld’ georganiseerde vakanties, krijgt het personeelslid de nodige extra betaalde vakantiedagen.

OD 3 Mensen uit de doelgroep krijgen de voorrang bij gelijke kwalificatie.

OD 4 We zorgen dat we de wettelijke vermindering krijgen ook als we iemand aannemen die herstelt van een zware ziekte.

OD 5 Een duidelijke taakomschrijving opmaken en een functioneringsgesprek.