VISIE SD OD

Stapje in de wereld is een welzijnsschakel die werkt mét het doelpubliek voor het doelpubliek


De gemarkeerde tekst is wat er als wijziging voorgesteld wordt op de volgende AV

Wij delen de missie en de visie van welzijnsschakels; artikel 24 van de Universele Rechten van de Mens: Je hebt het recht op vrije tijd en vakantie.


We geloven dat gelijke kansen beginnen met elkaar ontmoeten vanuit solidariteit en openheid voor ieders achtergrond. We waarderen de kracht, het talent en de vaardigheid van iedereen. We groeien samen, zo staan we sterker in het leven.

Strategische doelstellingen  SD) :  Wat willen we bereiken. 
Operationele doelstellingen (OD) :  Hoe pakken we dit aan.


SD 1: Vakantie en activiteiten organiseren voor mensen die dapper rondkomen met een te klein budget.

 

OD 1.1 Jaarlijks organiseren we een vakantieaanbod voor minstens 100 personen met een diverse culturele achtergrond 

Planning mogelijke vakanties binnen het budget met tenminste 100 verschillende vakantiedeelnemers uit de doelgroep en minimum 4 overnachtingen(wettelijk minimum)

•ouder-kind vakanties

•vakanties per leeftijdsgroep

•gezinsvakanties

•weekend of dag vorming voor vrijwilligers en deelnemers

•wrijwilligers werkstagevakantie


OD 1.2 Om kansen aan nieuwe deelnemers te geven laten we jaarlijks méér dan 1/4de nieuwe deelnemers op vakantie gaan

Jaarlijks zijn in de inschrijvingslijsten 1/4de nieuwe deelnemers ingeschreven.

 

OD 1.3 Tijdens de korte schoolvakanties organiseren we activiteiten, voor de doelgroep

1. Planning: halfjaarlijks wordt een planning opgesteld en daarover gecommuniceerd via facebook. De activiteiten worden bij naam/thema vermeld. Begin september: planning voor eerste semester, begin januari : planning voor tweede semester

2. Ritme: per korte schoolvakantie een activiteit met de kinderen.

3 Soort: zeer divers: knutselnamiddag, weekend, dorpsspel, Sinterklaasfeest enz….

4. Duur: soms een namiddag, soms een daguitstap bv naar zee, soms een weekend.

5. Overleg: de begeleiders van de kindergroep komen op hun eigen tempo samen om te plannen en begin juli om te evalueren.

 


SD 2 Zelfredzaamheid verhogen

 

OD 2.1. Zorgen voor goede fietsen voor de deelnemers:

Zorgen dat elke deelnemer aan de fietsvakantie met een eigen goede fiets huiswaarts kan.


OD 2.2 IT toegang verbeteren om de digitale kloof te dichten

Via social-ware kunnen programma’s op pc van actieve medewerkers vrij goedkoop geïnstalleerd worden


OD 2.3 Netwerk van de doelgroep versterken en verbreden

1.Vervoer van lokale mensen zoeken om de vakantiegasten naar de startplaats van de vakantie te brengen en terug.

2. Aanmoedigen van mensen uit de doelgroep om deel te nemen als vrijwilliger voor het organiseren van de activiteiten

3. Op de vakantie een postkaartje of brief met postzegel geven die zij versturen naar iemand uit hun netwerk


OD 2.4 Faciliteiten aan de doelgroep kenbaar maken

Vaak zijn er faciliteiten/voordelen waar men beroep kan op doen maar die niet gekend zijn door de doelgroep zoals korting indiviuele uitstap op vakantie via Rap op stap, korting voormingscursussen via Iedereen verdient vakantie, lessen Nederlands, Uitpas, vakantieparticipatie, gezinsbond, sociale woningbouw en huursubsidie, korting openbaar vervoer, enz.


OD 2.5 Dromen die we tijdens de vakanties capteren mee helpen realiseren. Vb. ik wil muziek-, sport - of computerles volgen. Zo krijgt de doelgroep echt de kans om mee te doen met de anderen en zich te vormen.SD 3 Nederlands stimuleren

 

OD 3.1 Speels het Nederlands aanbrengen

1. Door op de onderleggers (Placemats) taallesjes in een leuk decor te steken.

2. Tijdens de vakanties is er geen TV of video en ook niet tijdens de vergaderingen en spelnamiddagen. Kortom tijdens alle activiteiten wordt het spreken van het Nederlands spontaan ingeoefend.


OD 3.2 Nederlands netwerk verbreden

1. De kinderen lopen school in het Nederlands en de ouders willen graag Nederlands leren. Door de vakanties spreken de kinderen zeker een week Nederlands én de ouders leggen contacten met Nederlandstalige mensen.

2. Zeker één vakantie in de laatste weken van augustus doen, zodat de kinderen weer gewoon zijn Nederlands te horen.

 


SD 4: Een samenhangend communicatiebeleid uitbouwen

 

OD 4.1 De website en de facebook pagina als extern communicatiemiddel

1.De facebookpagina 

is er voor de contacten met de eigen deelnemers

2.De vrijwilligersgroep facebook van Stapje Herent is er voor alle vrijwilligers

3.De website vraagt een regelmatige update

4.Op de website vind je de statuten van de vzw, data, visie en missie, formulieren en andere documenten

5. De facebook pagina van Stapje in de wereld is een open communicatiemiddel.


OD 4.2 De doelgroep en de vrijwilligers nemen deel aan het beleid

1.We houden de bestuurs- en algemene vergaderingen, zo open mogelijk.

2.We organiseren jaarlijks vorming voor deelnemers en vrijwilliger over thema’s die zij zelf naar voren brengen of ermee akkoord gaan.

3. We nodigen deelnemers en vrijwilligers, al of geen deel van de doelgroep uit om infomomenten en adviesmomenten bij te wonen bv van welzijnsschakels of Toerisme Vlaanderen

 


SD 5: Het vrijwilligersbeleid uitbouwen met een gerichte werving, het voorzien van een vrijwilligerswerk op maat

 

OD 5.1 Vrijwilligers uit de doelgroep

Nieuwe vrijwilligers uit de groep worden zoveel mogelijk uit de groep van deelnemers aan vakanties gerekruteerd en gecoacht. De kinderen die 15+ worden in onze gezinnen nodigen we uit om een monitorencursus te volgen en om daarna als monitor mee te gaan op de vakantie.


OD 5.2 De instrumenten en procedures voor een coherent vrijwilligersbeleid zijn intake, outtake en ontmoetingsmomenten

Volgende instrumenten en procedures voor een vrijwilligersbeleid worden gehanteerd:

1.intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers aan de hand van een uitgewerkte format.

2.coaching monitoren en na de vakantie evaluatie.

3.een format voor een uitstapgesprek voor vrijwilligers die hun engagement beëindigen moet opgemaakt worden

4.terugkommoment voor vrijwilligers en deelnemers aan de vakanties.

5.aanmoedigen mee activiteiten te organiseren in de buurt en tijdens de vakantiesSD 6: We werken aan vorming

 

OD 6.1 Jaarlijks wordt vorming ingericht

Uitnodiging: vrijwilligers worden via de website en facebook geïnformeerd over de vorming van het komende half jaar.

Het is de bedoeling om de vorming te evalueren door de deelnemers.


OD 6.2 We moedigen jongeren aan en leiden ze naar animatorcursussen

We leiden jonge vrijwilligers toe naar een animator en hoofdanimator cursus. Stapje helpt hen via vakantieparticipatie aan goedkope plaatsen, schiet zo nodig het geld voor en zoekt uit bij de stad of er nog een bijdrage komt en zo nodig komt Stapje tussen in de kost. Stagiairs kunnen op kamp mee. We zijn een erkende stageplaats.

 


SD 7: Het versterken van het netwerk, nuttig voor rekrutering, doorverwijzing en samenwerking.

 

OD 7.1 We doen een beroep op partners en inschrijforganisaties waaruit deelnemers/vrijwilligers geworven worden

We proberen deze inschrijforganisaties te motiveren om mee te werken met lokale vrijwilligers die de zorg geven voorafgaand en na de vakantie: helpen met het samenstellen van de bagage, vervoer tot aan de opstapplaats en terug naar huis.


OD 7.2 Een structurele samenwerking wordt verder uitgebouwd

1.Er wordt ad hoc een infosessie georganiseerd voor inschrijforganisaties.

2.Er vindt minimaal 1 keer per 2 jaar een overleg plaats met een subsidiërende instantie.


OD 7.3 Specifieke bijeenkomsten met doelgroep BBQ van Marant en ontbijtorganisatie van laagdrempelige organisaties vb LDC en de meander en buurtwerkingen zijn belangrijke ontmoetingsmomenten met nieuwe mensen uit de doelgroep.


OD 7.4 Deelname aan overlegstructuren

1.We nemen deel aan relevante overlegstructuren.

2.Contact met het lerend netwerk wordt onderhouden door deelname aan externe vormingsmomenten en studiedagen.

 


SD 8: De taken en verantwoordelijkheden binnen de dagelijkse werking, en het werken met mensen en middelen, financiën en infrastructuur blijvend proberen te verbeteren en continuïteit verzekeren

 

OD 8.1 De IT van de organisatie wordt verbeterd en geactualiseerd.

Via social-ware kunnen programma’s op pc van actieve medewerkers vrij goedkoop geïnstalleerd worden.


OD 8.2 het materiaal

Het materiaal wordt in het Schrijn bewaard en behartigd door vrijwilligers.

Een maand voor een vakantie start wordt het nodige materiaal klaargezet voor die vakantie.

De inventaris van de voorraad wordt na de zomervakanties herwerkt.


OD 8.3 ontvangsten en reserveopbouw

We streven ernaar om een redelijke reserve op te bouwen tot anderhalve keer de kost van een werkjaar. Zo hebben we voldoende geld om veilig het volgende jaarwerking te plannen en te realiseren en kunnen we onverwachte kosten dragen.


OD 8.4 tabel met beslissingen

In die beslissingstabel staan alle genomen beslissingen vb wie heeft recht op vrijwilligersvergoeding, hoe worden verplaatsingskosten geregeld enz... Om continuïteit te verzekeren bij het wisselen van bestuur of vrijwilligers is er een permanente bijwerking van de beslissingstabel na elke vergadering.


OD 8.5 Vademecum

Er is een vademecum dat regelmatig bijgewerkt wordt waarin de werkwijze binnen de organisatie beschreven is, bv. hoe organiseer je een moeder-kind vakantie.

 


SD 9: Een beleid van fundraising verder uitbouwen


OD 9.1 Goede contacten met banken en serviceclubs zijn belangrijk. Om de drie jaar kan een steunaanvraag vernieuwd worden. Dat volgen we op.


OD 9.2 Welzijnsschakels blijft een bevoorrechte partner.


OD 9.3 Andere bronnenlijsten houden we goed bij

.


SD 10: Een personeelsbeleid


OD1 Indien we sponsoring krijgen voor personeel kan een aanwerving gebeuren. De opzeg moet tijdig gebeuren.


OD 2 Voor de deelname van een betaald personeelslid aan door ‘stapje in de wereld’ georganiseerde vakanties, krijgt het personeelslid de nodige extra betaalde vakantiedagen.


OD 3 Mensen uit de doelgroep krijgen de voorrang bij gelijke kwalificatie.


OD 4 We zorgen dat we de wettelijke vermindering krijgen ook als we iemand aannemen die herstelt van een zware ziekte.