VZW

Ondernemingsnr :656794027   Neergelegd op 20-06-2016 en gewijzigd op 26 juni 2017, op 19 december 2017 en op 7 mei 2018 en 10 oktober 2019 en 14 december 2020.

Uittreksel uit de beslissing van Algemene Vergadering van 24 oktober 2020. Op12 oktober 2021 is het adres van Stapje in de wereld gewijzigd en dus niet meer Albrecht Rodenbachstraat 45 te Kessel-Lo.

De leden van de Algemene Vergadering hebben allemaal en unaniem de wijziging van deze statuten goedgekeurd.  Wegens het groot aantal wijzigingen publiceren we de geconsolideerde versie. Daar zijn alle wijzigingen in opgenomen.

 

Titel I. Oprichters, naam, rechtsvorm en zetel van vereniging

 

Artikel 1 Tussen de ondergetekenden, zijnde de stichtende leden:

     - An-Katrien De Weer, Dellestraat 34, 3020 Herent, 691104 262 77

     - Anna Missinne, Albrecht Rodenbachstraat 45, 3010 Kessel-Lo, 570908 318 23

     - Walter Debroyer, Dellestraat 34, 3020 Herent 660120 245 63

     - Frans Decuyper, Albrecht Rodenbachstraat 45, 3010 Kessel-Lo, 530123 181 55

     - Bruno Van Zeebroeck, Route Provinciale 7, 1450 Chastre, 700906 153 36

wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht met als naam “Stapje in de wereld”. Lokale

afdelingen dragen de naam ‘Stapke in de wereld gevolgd door de naam van de betrokken gemeente’. 


Artikel 2 De zetel is gevestigd in de Kerkhofdreef 3 bus 0201 te 3001 Heverlee (wijziging 12/10/2021), in het gerechtelijk arrondissement Leuven. Dit ligt in het Vlaams Gewest . De lokale afdelingen kunnen elders gevestigd zijn. Zij worden erkend door de Algemene Vergadering.

 

Titel II. Het doel

 

Artikel 3 Het doel van de vereniging is het belangeloos organiseren van vrijetijdsparticipatie met en voor kwetsbare personen die in kansarmoede leven, met specifieke focus op het organiseren van vakanties, uitstappen en activiteiten met en voor dezelfde doelgroep. De vereniging wil de zelfredzaamheid van de doelgroep verhogen. De vereniging realiseert dit hoofdzakelijk met de inzet van vrijwilligers.

De vereniging heeft een uitgesproken empowerende werking. Er komt energie vrij bij de doelgroep door :

  • plezier en ontspanning
  • zorgeloos genieten
  • een positieve aanpak
  • persoonsversterkende vorming.

Deze energie kanaliseren we naar het vinden of terugvinden en het laten openbloeien van hun eigen capaciteiten.

De vereniging mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen: organisatie van vorming, de organisatie van vakanties, van uitstappen. Deze opsomming is niet limitatief. De vereniging mag alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, partnerships aangaan, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. Om haar doel te realiseren kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.


Titel III. De duur

 

Artikel 4 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

 

Titel IV de Leden

 

Artikel 5 De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden. Enkel de effectieve leden (hierna aangeduid als leden) hebben stemrecht in de algemene vergadering. De stichtende leden zijn de eerste leden van de algemene vergadering. Wie mee op vakantie gaat, is toegetreden lid voor dat jaar.

Artikel 6 Kandidaat leden schrijven of mailen hun kandidatuur aan de voorzit(s)ter van de vereniging. Het dagelijks bestuur legt de kandidaturen met een gemotiveerd voorstel pro of contra, voor beslissing voor aan de algemene vergadering die met gewone meerderheid beslist over het lidmaatschap. Nieuwe leden onderschrijven het doel en het huishoudelijk reglement en eerbiedigen de vereniging en haar leden.

Artikel 7 Er is geen lidgeld.

Artikel 8 Een lid kan ontslag nemen met een schriftelijk bericht al dan niet elektronisch aan de voorzit(s)ter. Het ontslag van een lid wordt maximaal met zes maand opgeschort indien het minimum aantal leden onder de drie zou komen.

Artikel 9 De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering. Het voorstel tot uitsluiting van een lid staat expliciet op de agenda van de algemene vergadering. Het uit te sluiten lid wordt tot deze algemene vergadering uitgenodigd en heeft er spreekrecht maar geen stemrecht over de eigen uitsluiting. De algemene vergadering kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen. Omtrent de uitsluiting wordt beslist bij twee derde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. In afwachting van de eerstvolgende algemene vergadering waarop over de uitsluiting wordt beslist, kan het dagelijks bestuur het lidmaatschap opschorten.

 

Titel V De algemene vergadering

 

Artikel 10 De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die de wet van 23 maart 2019 tot invoering van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en haar wettelijke aanpassingen, hierna de wet genoemd, haar toekent.

Artikel 11 De algemene vergadering vergadert minstens een keer per jaar binnen de zes maand na de afsluiting van het boekjaar

Artikel 12 De bijeenroeping gebeurt minimum vijftien dagen op voorhand schriftelijk, of elektronisch aan wie vooraf schriftelijk akkoord ging met een ontvangst op het e-mail adres dat in het ledenregister staat. De bijeenroeping vermeldt de agenda van de vergadering. Bij het nemen van besluiten mag van de agenda afgeweken worden behalve waar de wet het verbiedt.

Artikel 13 Een lid kan maximum één volmacht van een ander lid hebben. De volmachten worden voorafgaand aan de vergadering schriftelijk of elektronisch voorgelegd aan de voorzit(s)ter, die deze laat zien als eerste punt op de vergadering.

Artikel 14  §1 De algemene vergadering beslist geldig met het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, met de gewone meerderheid der stemmen behalve waar de wet een andere meerderheid oplegt.

  • 2 Bij staking van stemmen beslist de voorzit(s)ter.

Artikel 15 De notulen van de vergadering worden op de zetel bewaard in digitale of schriftelijke vorm. De leden kunnen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen hun inzagerecht in de notulen van de algemene vergadering uitoefenen.

Artikel 16 De beslissingen van de algemene vergadering die aan derden ter kennis moeten worden gebracht, worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 17 De algemene vergadering kiest de leden van het dagelijks bestuur en de voorzit(s)ter. Een voorzit(s)ter wordt voor drie jaar gekozen. Dit mandaat is één maal verlengbaar met drie jaar. Indien er geen andere kandidaat is, wordt het mandaat weer verlengd voor een termijn van drie jaar. De algemene vergadering kan de leden van de raad van bestuur ten allen tijde afzetten. Alle leden oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering het anders zou bepalen. De algemene vergadering kan ereleden benoemen. An-Katrien De Weer is erelid.

Artikel 18 Indien de voorzit(s)ter verhinderd is, zit een ander lid van het dagelijks bestuur de algemene vergadering voor.

 

Titel VI Het dagelijks bestuur

 

Artikel 19 Het dagelijks bestuur is de bestuursraad. Die is samengesteld uit minstens drie leden. Indien het aantal leden van de vereniging vermindert tot drie, volstaat een dagelijks bestuur van twee leden.

Artikel 20 Het dagelijks bestuur verdeelt onder haar leden de mandaten van penningmeester en secretaris. Eén persoon kan tegelijk twee functies uitoefenen. In het geval deze persoon in de twee functies moet tekenen, tekent een tweede lid van het dagelijks bestuur mee. Een mandaat wordt drie jaar uitgeoefend en is één maal verlengbaar met drie jaar. Indien er geen andere kandidaat is, wordt het mandaat weer verlengd voor een termijn van drie jaar.

Artikel 21 Elk mandaat komt ten einde door vrijwillig ontslag, overlijden, verstrijken van het mandaat of door afzetting of gedwongen ontslag door de algemene vergadering.

Artikel 22 Het dagelijks bestuur beraadslaagt en beslist als college.

Artikel 23 Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt als college, de vereniging in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het dagelijks bestuur als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de voorzitter, de penningmeester of de secretaris.

Artikel 24 De vereniging kan, binnen de grenzen van hun volmacht, worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers of mandatarissen. Het dagelijks bestuur kan bijzondere volmachten verlenen aan elke mandataris naar keuze.

Artikel 25 De beslissingen van het dagelijks bestuur worden bijgehouden in een schriftelijk of digitaal register, mits de nodige beveiliging en een kopie die elders bijgehouden wordt.

Artikel 26 Het dagelijks bestuur kan technische comités oprichten voor de organisatie van een deelwerking.

 

Titel VII Het boekjaar

 

Artikel 27 Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

 

Titel VIII Ontbinding van de vereniging.

 

Artikel 28 Bij ontbinding van de vzw wordt na vereffening van alle rekeningen het saldo overgedragen aan een organisatie met een gelijkaardig doel.

Artikel 29 Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk geregeld is, geldt de wet.

 

 

Anna Missinne                                                                  Maria Luyckx

RR 57.09.08-318.23                                                         RR 46.03.24-222.45

Albrecht Rodenbachstraat 45 te Kessel-Lo,                     Koperslagerij 2 te Kessel-Lo

voorzitster en penningmeester sinds 18 april 2018.         secretaris sinds 28 september 2018.