VZW

Ondernemingsnr :656794027   Neergelegd op 20-06-2016 en gewijzigd op 26 juni 2017, op 19 december 2017 en op 7 mei 2018 en 10 oktober 2019.


Geconsolideerde statuten VZW Stapje in de wereld

Titel I. Oprichters, naam, rechtsvorm en zetel van vereniging


Artikel 1 Tussen de ondergetekenden, zijnde de stichtende leden: - An-Katrien De Weer, - Anna Missinne, - Walter Debroyer, - Frans Decuyper, - Bruno Van Zeebroeck, wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht met als naam “Stapje in de wereld”. Lokale afdelingen dragen de naam ‘Stapke in de wereld’


Artikel 2 De zetel is gevestigd in de Albrecht Rodenbachstraat 45 te 3010 Kessel-Lo, in het gerechtelijk arrondissement Leuven. De lokale afdelingen kunnen elders gevestigd zijn. Zij worden erkend door de Algemene Vergadering.


Titel II. Het doel


Artikel 3 Het doel van de vereniging is het organiseren van vrijetijdsparticipatie met en voor personen die in kansarmoede leven, met specifieke focus op het organiseren van vakanties, uitstappen en activiteiten met en voor dezelfde doelgroep. De vereniging wil de zelfredbaarheid van de doelgroep verhogen. De vereniging realiseert dit hoofdzakelijk met de inzet van vrijwilligers.


De vereniging heeft een uitgesproken empowerende werking. Er komt energie vrij bij de doelgroep door :

• plezier en ontspanning

• zorgeloos genieten

• een positieve aanpak

• persoonsversterkende vorming.

Deze energie kanaliseren we naar het vinden of terugvinden en het laten openbloeien van hun eigen capaciteiten.


De vereniging mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen: organisatie van vorming, de organisatie van vakanties, van uitstappen. Deze opsomming is niet limitatief. De vereniging mag alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, partnerships aangaan, kortom alle

activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. Om haar doel te realiseren kan de

vereniging zelfs daden van koophandel stellen.


Titel III. De duur


Artikel 4 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.


Titel IV de Leden


Artikel 5 De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden. Enkel de effectieve leden (hierna aangeduid als leden) hebben stemrecht in de algemene vergadering. De stichtende leden zijn de eerste leden van de algemene vergadering. Een deelnemer aan een vakantie is dat jaar een toegetreden lid.


Artikel 6 Kandidaat leden schrijven of mailen hun kandidatuur aan de voorzit(s)ter van de vereniging. De raad van bestuur legt de kandidaturen met een gemotiveerd voorstel pro of contra, voor aan de algemene vergadering die met gewone meerderheid beslist over het lidmaatschap. Nieuwe leden onderschrijven het doel en het huishoudelijk reglement en eerbiedigen de vereniging en haar leden.


Artikel 7 Er is geen lidgeld.


Artikel 8 Een lid kan ontslag nemen met een schriftelijk bericht al dan niet elektronisch aan de voorzit(s)ter. Het ontslag van een lid wordt maximaal met zes maand opgeschort indien het minimum aantal leden onder de drie zou komen.


Artikel 9 De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering. Het voorstel tot uitsluiting van een lid staat expliciet op de agenda van de algemene vergadering. Het uit te sluiten lid wordt tot deze algemene vergadering uitgenodigd en heeft er spreekrecht maar geen stemrecht over de eigen uitsluiting. De algemene vergadering kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen. Omtrent de uitsluiting wordt beslist bij twee derde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. In afwachting van de eerstvolgende algemene

vergadering waarop over de uitsluiting wordt beslist, kan de raad van bestuur het lidmaatschap opschorten.


Titel V De algemene vergadering


Artikel 10 De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die de wet van 27 JUNI 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en haar wettelijke aanpassingen, hierna de wet genoemd, haar toekent.


Artikel 11 De algemene vergadering vergadert minstens een keer per jaar binnen de zes maand na de afsluiting van het boekjaar.


Artikel 12 De bijeenroeping gebeurt minimum zeven dagen op voorhand schriftelijk, of elektronisch aan wie vooraf schriftelijk akkoord ging met een ontvangst op het e-mail adres dat in het ledenregister staat. De bijeenroeping vermeldt de agenda van de vergadering. Bij het nemen van besluiten mag van de agenda afgeweken worden behalve waar de wet het verbiedt, nl statuten- of doelwijziging of uitsluiting.


Artikel 13 Een lid kan maximum één volmacht van een ander lid hebben. De volmachten worden voorafgaand aan de vergadering schriftelijk of elektronisch voorgelegd aan de voorzit(s)ter, die deze laat zien als eerste punt op de vergadering.


Artikel 14

§1 De algemene vergadering beslist geldig met het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, met de gewone meerderheid der stemmen behalve waar de wet een andere meerderheid oplegt zoals bij wijziging van de statuten, van het doel of bij de ontbinding van de vereniging.

§2 Bij staking van stemmen beslist de voorzit(s)ter.


Artikel 15 De notulen van de vergadering worden op de zetel bewaard in digitale of schriftelijke vorm. De leden kunnen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen hun inzagerecht in de notulen van de algemene vergadering uitoefenen.


Artikel 16 De beslissingen van de algemene vergadering die aan derden ter kennis moeten worden gebracht, worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.


Artikel 17

§1 De algemene vergadering kiest de leden van de raad van bestuur en de voorzit(s)ter. Een voorzit(s)ter wordt voor drie jaar 1  gekozen. Dit mandaat is één maal verlengbaar met drie jaar. Indien er geen andere  kandidaat is, wordt het mandaat weer verlengd voor een termijn van drie jaar.De algemene vergadering kan de leden van de raad van bestuur ten allen tijde afzetten. Alle leden oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering het anders zou bepalen.

§2 An-Katrien De Weer wordt benoemd tot erevoorzitster.


Artikel 18 Indien de voorzit(s)ter verhinderd is, zit een ander lid van de raad van bestuur de algemene vergadering of de raad van bestuur voor.


Titel VI De raad van bestuur


Artikel 19 De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur samengesteld uit minstens drie leden. Indien het aantal leden van de vereniging vermindert tot drie, volstaat een raad van bestuur van twee leden.


Artikel 20 De raad van bestuur verdeelt onder haar leden de mandaten van penningmeester en secretaris. Eén persoon kan tegelijk penningmeester en secretaris zijn. In het geval deze persoon in de twee functies moet tekenen, tekent de voorzit(s)ter mee. Een mandaat wordt drie jaar uitgeoefend en is één maal verlengbaar met drie jaar. Indien er geen andere kandidaat is, wordt het mandaat weer verlengd voor een termijn van drie jaar.


Artikel 21 Elk mandaat komt ten einde door vrijwillig ontslag, overlijden, verstrijken van het mandaat of door afzetting of gedwongen ontslag door de algemene vergadering.


Artikel 22 De raad van bestuur beraadslaagt en beslist als college. Zij kan één of meer personen belasten met het dagelijks bestuur.


Artikel 23 De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, de vereniging in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee leden van de raad van bestuur samen optredend en binnen het kader van de raad van bestuur.


Artikel 24 De vereniging kan, binnen de grenzen van hun volmacht, worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers of mandatarissen. De raad van bestuur en de leden van het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke mandataris naar keuze.


Artikel 25 De beslissingen van de raad van bestuur worden bijgehouden in een schriftelijk of digitaal register, mits de nodige beveiliging en een kopie die elders bijgehouden wordt.


Artikel 26 De raad van bestuur kan technische comités oprichten voor de organisatie van een deelwerking.


Titel VII Het boekjaar


Artikel 27 Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.


Titel VIII Ontbinding van de vereniging.


Artikel 28 Bij ontbinding van de vzw wordt na vereffening van alle rekeningen het saldo overgedragen aan een organisatie met een gelijkaardig doel.


Artikel 29 Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk geregeld is, geldt de wet.


voor eensluidend verklaard en opgemaakt te Herent op 20 juni 2016